Fusie van BI en HIO in 1996

From hbo-informatica Groningen Wiki 2015
Jump to: navigation, search

Naar de fusie van BI en HIO in 1996

Er zijn verschillende redenen die een fusie tussen de BI en HIO aantrekkelijk maken.

Interne factoren
  • studentenaantallen te klein; Zoals uit de aantallen blijkt is de instroom van de beide voltijdse informatica-opleidingen na 1990 over zijn hoogtepunt heen. De instroom van de deeltijd HIO is zo klein dat deze zo goed als dood is. Binnen de sector economie is een minimumgrootte voor een opleiding vastgesteld en de bi is volgens die norm te klein geworden.
  • voor de bi zijn er ook andere samenwerkingsmogelijkheden binnen de economische sector te bedenken: de BDI en de BM. Maar beide worden door de bi-docenten niet gezien als echte informatica-opleidingen.
  • als de studiegidsen van de hio en de bi naast elkaar worden gelegd wordt wel veel gemeenschappelijkheid gezien
Landelijke factoren
  • landelijk wordt van een wildgroei in de hbo-opleidingen gesproken. Er ontstaan steeds nieuwe studierichtingen met allerlei afstudeervarianten. Binnen de economische sector wordt als reaktie door de commissie Braakman gestreefd om binnen de economische sector het aantal opleidingen terug te brengen van 18 naar 8. Binnen de tecnische sector geeft de Commissie 'vlag en lading' ook de aanbeveling helder de verschillen tussen de opleidingen vast te leggen. Deze commissie geeft niet een limiet aan het aantal opleidingen maar verlangt dat de verschillende opleidingen een landelijk overleg beginnen om voor opleidingen met dezelfde naam een gemeenschappelijk kerncurriculum af te spreken voor 60 a 70% van de studiepunten (zie hogeschoolbericht 1993-nr.154).
  • landelijk gaan de KIO-projecten starten. Het gaat om projecten van een groot aantal bi en hio opleidingen samen. In het deelproject strategie komt men tot de aanbeveling om alleen opleidingen die meer dan 50% studiepunten in informaticavakken geven als een informatica opleiding aan te merken.
  • in het land zijn er al samenwerkingen tussen bi en hio. In de discussies rond de fusie wordt vaak gekeken naar de fusie Den Haag: een succes door het aanbieden van een grotere keuze in afstudeerprofielen en een succes door grotere aanmeldingen van studenten
Het fusieproces

Na een aantal besprekingen tussen de studierichtingsleiders van BI (Drikus Kleefsman) en HIO (Theo Verbeek) zijn er een tweetal studiedagen georganiseerd. Op de eerste (15 april 1993) werd gesproken met de BI-docenten agenda 15 april en op de tweede (12 november 1993) met de HIO-docenten agenda 12 november. Het resultaat van beide bijeenkomsten was een bijzonder positieve stemming om een samenwerking tussen beide opleidingen op te zetten.

Tezelfdertijd ontstaat ook de nieuwe hanzehogeschool (fusie 1993) wat het fuseren van opleidingen van voorheen verschillende partners vereenvoudigt.

Na 1994 de trekkers van de fusie

Nadat de rapportages van de visitaties van BI en HIO binnen zijn wordt een fusieproject opgezet, waarin Trudy Berends namens de BI en Theo Verbeek namens de HIO het project trekken. Op 1 september 1996 start voor het eerst een gezamenlijke propedeuse gestart. In het eerste jaar wordt er nog les gegeven op de beide locaties van de heao en de hts (Landleven en Petrus Driessenstraat), maar in 1997 worden de lessen verzorgd in het nieuwe gebouw van de faculteit Techniek.


In het projectplan worden de motieven voor de samenwerking opnieuw benoemd en worden de beschrijvingen van de deelprojecten gegeven. Aan het projectplan waren twee bijlagen toegevoegd. In de eerste werde een tijdplanning weergegeven en in de tweede werden de kosten geraamd: totaal 6,2 FTE en 62.500 gulden.