BI-dt

From hbo-informatica Groningen Wiki 2015
Jump to: navigation, search

In 1981 start de Avond-heao met vier studierichtingen, waaronder de BI. De school heeft een eigen karakter onder andere door haar oudere studenten en door het eigen docenten-team.


geschiedenis Avond-heao

In 1981 is door het bestuur van de stichting voor H.E.A.O. Groningen de Academie voor Economische Onderwijs "Prof. F.J. de Jong" opgericht met als doel het verzorgen van hoger economisch onderwijs in de avonduren. De school wordt door door veel mensen aangeduid als de Avond-heao, om onderscheid te maken met de Dag-heao, waarvan de officiele naam "Hogere Economische School Groningen" is. Het lesprogramma is een afgeleide van het programma van de dag-heao en is in zeer krote tijd ontwikkeld. In een brief van 14 mei 1981 vraagt Jann Klooster aan Frans Bertens om de avondschool op te starten en vanaf 1 augustus wordt er al gestart.

Mevr. de Jong drukt op toets Tandy TRS80, als openingshandeling van de avondheao. Dit onder toeziend oog van Henk Vonhoff en Henk de Haan

Vanaf het eerste begin zijn er op de Avond-heao vier te volgen studierichtingen: BE (Bedrijfseconomie), CE (Commerciele Economie), EJ (Economisch Juridisch) en natuurlijk BI (Bedrijfsinformatica).

Op 1 januari 1987 zijn de Avond-heao, de Dag-heao en het Chr. HBO "Prinses Juliana" gefuseerd tot de "Hanzehogeschool Groningen". Na deze fusie wordt de avond-heao een aparte faculteit en behoudt haar eigen karakter. Rond 1990 wordt dit anders. Vanuit de directie wordt dan gestreefd naar een betere afstemming tussen de studierichtingen van de Dag-heao en Avond-heao. Dit leidt er toe dat er per studierichting één studierichtingleider wordt aangesteld en dat voltijd-docenten delen van het avondonderwijs gaan verzorgen.


organisatie

De lessen worden in hetzelfde gebouw als de lessen van de Dag-heao gegeven (Landleven). In de eerste jaren is Nieboer directeur, Frans Bertens adjunct-directeur en Johan Kamperman algemeen coordinator. Er is een klein eigen secretariaat. Verder zijn er coordinatoren voor de vier studierichtingen (Jos Huysmans voor de BI, Selie Weistra voor de BE, Egbert Nieboer voor de CE en Ate Sietzema voor de EJ). En er zijn een tiental vakgroepvoorzitters. Zowel de coordinatoren als de vakgroepvoorzitters zijn docenten, die voor het extra werk een paar taakuren krijgen. Vanuit de vakgroepen worden beslissingen genomen rond de invulling van de leerstof (binnen het kader van het aantal uren dat er per vakgroep binnen een studierichting te besteden is). Naast de vakgroepoverleggen is er het DAC (directie-afdelings coordinatoren overleg), waarin de praktische problemen worden opgelost (zie bijvoorbeeld volgende agenda DAC).

Na de fusie van 1987 wordt Wim de Haan directeur. Ook blijven er dan maar twee coordinatoren voor de vier studierichtingen. Jelle van der Meulen wordt coordinator voor de studierichtingen Bedrijfseconomie en Commerciele Economie en Drikus Kleefsman wordt coordinator voor de Bedrijfsinformatica en de Economisch Juridische studierichting. Johan Kamperman blijft Algemeen Coordinator. Vanaf 1991 wordt Drikus Kleefsman studierichtingsleider bij zowel de BI-voltijd als bij de BI-deeltijd. Inmiddels is Geert Hielema directeur geworden.
In hetzelfde jaar 1991 is ook de tweejaar durende opleiding BI-kort gestart. Vanaf 1993 (??) volgen alle BI-studenten van de Avond-heao eerst de BI-kort opleiding en hebben daarna de mogelijkheid om er nog twee jaar aan vast te knopen om het "volledige" diploma BI te krijgen.
De fusie heeft eerst geen invloed op het bestaan van de vakgroepen. Na de aanstelling van de studierichtingsleiders en de fusie uit 1993 verdwijnt de macht van de vakgroepen en wordt er meer gestuurd op het geven van onderwijs uitgaande van beroepsgerichte taken.
Vanaf 1994 is Trudy Berends studierichtingsleider. Na de start in 1996 van het samen met de HIO bedachte programma voor beide voltijd en deeltijd worden de laatste banden met de andere studierichtingen van de Avond-heao doorgesneden. De BI en HIO gaan naar de Facuteit Techniek en de andere (BE, CE en EJ) blijven onderdeel van de Faculteit Economie.
In deze nieuwe organisatie krijgt Trudy Berends de taak van directeur. De BI-deeltijd wordt één van de vijf teams waardoor het onderwijs wordt verzorgd en Gerda van der Molen wordt de teamleidster van de BI-deeltijd.

docenten

Veel docenten van de Avond-heao komen uit "de praktijk". De docenten uit de vakgroep Informatica, die in het cursusjaar 1988/89 het onderwijs verzorgen, staan in deze docentenlijst. Geen van deze docenten werkt ook bij de Dag-heao. Een aantal werkt bij de Rijksuniversiteit. Een aantal bij bedrijven als EGD en Gasunie. Ook hebben sommige een eigen praktijk.

De docenten zien elkaar dus niet dagelijks. Er worden ook weinig vergaderingen gehouden. 
Een paar (vaak gezellige) vakgroepvergaderingen per jaar. Men kent elkaar. Men ziet elkaar 
in de docentenkamer, men geeft enkele colleges en gaat daarna naar huis.
Er worden geen grote evenementen georganiseerd om de binding tussen de docenten te 
vergroten. Het hoogtepunt van de vergaderkalender is misschien de jaarlijkse overgangs-
vergadering. Voorafgaand aan de vergadering wordt door het ETB (Andrea Boetje) voor een 
cijferoverzicht van alle klassen gezorgd. Op de vergadering  zelf krijgen alle docenten de 
mogelijkheid om nog laatste cijfer-wijzigingen door te geven en wordt vastgesteld wie door 
gaat naar het volgende jaar. Dit is één van de weinige vergaderingen waarvoor alle 
docenten worden uitgenodigd.
Ook al werken de meeste docenten in hun hoofdbetrekking niet voor de heao, de betrokkenheid bij het te geven onderwijs is redelijk groot. Als bij het ontwikkelen van de opleiding BI-kort er ineens veel vergaderingen gehouden moeten worden om de inhoud van het programma vast te stellen, blijken de meeste docenten, zonder vergoeding, bereid te zijn hiervoor de benodigde tijd uit te willen trekken en actief mee te denken.
studenten

In 1981 is begonnen met het geven van onderwijs aan 69 ingeschreven studenten. Het aantal studenten aan de avond-heao stijgt de eerste jaren snel. In 1987 is het totaal aantal studenten gegroeid naar 715. In het jaar In 1986/87 wordt gestart met drie BI-klassen van elk zo'n 30 personen. De studenten zijn bijna altijd ouder dan 21 jaar.


inhoud onderwijs

De BI-deeltijd is een vierjarige opleiding. Het eerste jaar is de propaedeuse. Een jaar wordt ingedeeld in twee semesters. De lessen tot en met 1989/90 worden op drie dagdelen gegeven. De lestijden zijn: maandag 18.00-22.20 uur, woensdag 18.00-22.20 uur en vrijdag 15.00-22.00 uur. Elk lesuur duurt 50 minuten. Vanaf 1990 wordt de contacttijd met de studenten beperkt tot twee dagdelen. Vanaf dan wordt op maandag- en donderdagavond lesgegeven tussen 18.00 en 22.20 uur. Het programma van een dagdeel wordt volledig benut met het geven van hoor- en werkcolleges, af en toe afgewisseld door practica. Elke dagdeel worden twee of drie verschillende vakken gegeven. Er is sprake van op zich zelf staande vakken. Er wordt bijvoorbeeld Wiskunde of Bedrijfseconomie gegeven. En er is in deze lessen geen link naar de taken die een Bedrijfsinformaticus moet uitoefenen. De vakken Wiskunde, Statistiek, Algemene Economie, Bedrijfsadministratie en Bedrijfseconomie wordt voor de BI op ongeveer dezelfde manier gegeven als voor de studierichting BE (Bedrijfseconomie). De beoordeling van bijna elk vak mondt uit in een schriftelijk tentamen. Docenten maken hun eigen tentamens, moeten ook vaak bij die tentamens surveilleren en kijken de eigen tentamens na.

De regels, die voor het slagen gelden, worden strikt nageleefd. Er zijn niet alleen
regels voor de overgang van jaar 1 naar jaar 2, maar ook voor de overgang van jaar 2 naar
jaar 3. In het 3e en het 4e jaar worden de examenvakken gegeven. De cijfers op deze vakken
bepalen of een student al dan niet slaagde voor het diploma BI. 
Zo is het mogelijk dat een student het 3e jaar niet haalt, omdat hij niets van Statistiek (een tweedejaars vak) begrijpt. En ook docent Wienke zich na enkele tentamens met een bedroevende score afvraagd of hij in zijn eentje de student zijn carriere in de weg moet staan. De student heeft het niet gehaald.

Er zijn vakken die alleen binnen de BI worden gegeven. Het betreft vooral de informatica-vakken: Bestandsorganisatie/COBOL, Computerorganisatie, Informatiesystemen, Programmeren, Simulatie en Systeemanalyse/ontwerp (vakken die in het "instellingswerkplan 1986/87 voorkomen). De Literatuurlijst 1986-87 voor de informatica-vakken geeft een indruk van de toen behandelde onderwerpen. Ook het examenprogramma '86 geeft een indruk
Onderdeel van het programma van het vierde jaar is het schrijven van de scriptie. Vaak schrijven studenten hierin over onderwerpen uit hun beroepspraktijk. Maar ook meer theoretische onderwerpen komen aan bod. In de planning van het vierde jaar wordt weinig rekening gehouden met deze extra werkdruk op de student. Ook dan gaan de lessen gewoon door. De studenten die naast de eigen baan uiteindelijk het diploma halen hebben een "drukke tijd" achter de rug.
Na het ontstaan van de tweejarige opleiding BI-kort wordt het oude programma van de vierjarige opleiding langzamerhand zo aangepast dat het mogelijk wordt om eerst de BI-kort te volgen en daarna in twee jaren het vierjarige diploma te behalen. In de opleiding BI-kort is er naast de theoretische vakken meer aandacht voor practica. Er is in die practica bijvoorbeeld aandacht voor de Office pakketten, voor programmeren in Pascal/Delphi, het werken met SQL. Ook opmerkelijk aan het BI-kort programma is dat het vierde (laatste semester van BI-kort) volledig gewijd is aan het analyseren en implementeren van een project, waarbij dat project vaak een reeel probleem betreft uit de beroepspraktijk van één der studenten. De veranderingen in het programma zijn hier terug te vinden.